Artikel 1 - definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

CentiChem B.V.:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CentiChem B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2922 EN) Krimpen aan den IJsselaan de Nieuwe Tiendweg 11A.

• overeenkomst:
Een overeenkomst gesloten tussen CentiChem B.V. en één (of meerdere) wederpartij(en) betreffende:

de import, export en distributie van de handel in, alsmede het verrichten van diensten op het gebied van marketing met betrekking tot chemische en petrochemische producten.

de cliënt:
de wederpartij(en) van CentiChem B.V. bij de overeenkomst.

partijen:
CentiChem B.V. en de cliënt(en).


Artikel 2 - toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen van CentiChem B.V. alsmede op alle overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voor het geval de cliënt andere algemene voorwaarden van toepassing zou willen verklaren, wijst CentiChem B.V. deze hierbij uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3 - aanbiedingen
Lid 1
Een aanbod door CentiChem B.V. gedaan is te allen tijde vrijblijvend waardoor CentiChem B.V. immer gerechtigd is om het aanbod te herroepen, ongeacht of er sprake is van een termijn waarbinnen aanvaarding moet zijn geschied. Ook na de aanvaarding kan herroeping onverwijld nog geschieden.

Lid 2
De aanbieding van CentiChem B.V. geldt slechts voor de cliënt aan wie deze is gedaan en geldt slechts voor de duur van de geldigheidstermijn.

Lid 3
Iedere aanbieding van CentiChem B.V. wordt gedaan onder voorbehoud van prijsverhoging zoals omschreven in het in deze algemene voorwaarden opgenomen artikel 6 lid 2.


Artikel 4 - de overeenkomst
Lid 1
Ingeval CentiChem B.V. schriftelijk een aanbieding heeft gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand nadat CentiChem B.V. de schriftelijke aanvaarding van de cliënt binnen de geldigheidstermijn heeft ontvangen.

Lid 2
CentiChem B.V. is niettemin gerechtigd om de mondelinge en/of later ontvangen aanvaarding te accepteren als ware deze schriftelijk en/of tijdig gedaan.

Lid 3
Ingeval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleert de overeenkomst .

Lid 4

Mondelinge afspraken met de cliënt binden CentiChem B.V. slechts indien en voorzover deze door CentiChem B.V. schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 5 - wijzigingen van en nietigheden in de algemene voorwaarden
Lid 1
Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

Lid 2
Ingeval een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan en aansluit bij de strekking van de nietige bepaling.
Partijen verplichten zich om over de tekst van een nieuwe bepaling zonodig met elkaar in overleg te treden. De eventuele nietigheid van één der bepalingen van de algemene voorwaarden doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.


Artikel 6 - prijs
Lid 1
Alle door CentiChem B.V. gehanteerde prijzen/tarieven  zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de cliënt(en), exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Lid 2
CentiChem B.V. is gerechtigd om op 1 januari van ieder jaar de door haar gehanteerde prijzen/tarieven te wijzigen. Ingeval zulks betekent dat de door CentiChem B.V. gehanteerde prijzen/tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst met de cliënt kan worden verhoogd, is de cliënt gerechtigd om bij een verhoging van de prijzen/tarieven de overeenkomst te ontbinden.

Lid 3
Ingeval partijen geen prijs/tarief zijn overeengekomen, gelden de bij CentiChem B.V. op de contractdatum vigerende standaard prijzen/tarieven.


Artikel 7 - betaling
Lid 1
Betaling door de cliënt kan zowel contant als per bank geschieden.
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
Ingeval van betaling via de bank dient het door CentiChem B.V. gefactureerde bedrag binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op haar bankrekening te zijn bijgeschreven.

Lid 2
Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de cliënt bij afloop van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en is hij, vanaf de vervaldag tot de dag der voldoening, alle eventueel buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van het achterstallige bedrag, en wettelijke rente verschuldigd.

Lid 3
Betalingen door de cliënt worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en rente (in die volgorde) en vervolgens op de hoofdsom. Betalingen dienen ter delging voor de langst openstaande vordering en de daarmee gemoeide kosten en rente, ook al geeft de cliënt bij betaling uitdrukkelijk anders aan.

Lid 4
CentiChem B.V. kan al hetgeen zij op enig moment op grond van de overeenkomst verschuldigd is, verrekenen met hetgeen de cliënt aan haar verschuldigd is. De cliënt daarentegen heeft deze bevoegdheid tot verrekening niet.

Lid 5
CentiChem B.V. is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van of genoegzame zekerheid voor de door de cliënt (nog) te verrichten betalingen te verlangen. Indien de cliënt hieraan weigert te voldoen, is CentiChem B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de cliënt hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Lid 6
Betaling geschiedt in Euro’s, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 8 - opschorting en ontbinding
Lid 1
Zolang de cliënt enige uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting (waaronder, doch niet limitatief, het stellen van verlangde  zekerheid, betaling van de hoofdsom, eventuele rente, kosten, schadevergoeding, het voldoen aan voorschriften) jegens CentiChem B.V. niet, niet tijdig of gebrekkig nakomt, dan wel indien CentiChem B.V. gerede twijfel heeft omtrent het in staat zijn of bereid zijn van de cliënt om aan zijn contractuele verplichtingen jegens CentiChem B.V. te voldoen, is CentiChem B.V. gerechtigd om, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, haar prestaties op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Lid 2
Het in lid 1 bepaalde geldt onverkort ingeval van bedrijfsbeëindiging, insolventie (het aanvragen van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging op goederen van de cliënt of enige aan hem gelieerde onderneming.


Artikel 9 - overmacht
Lid 1
Indien partijen door overmacht (“het niet toerekenbaar tekortkomen”) niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Lid 2
Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het één en ander onverminderd de gehoudenheid van de cliënt tot betaling van het reeds door CentiChem B.V. gepresteerde.

Lid 3
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


Artikel 10 - vrijwaring
Voorzover de wet zulks toelaat vrijwaart de cliënt CentiChem B.V. ter zake van alle aanspraken die derden op CentiChem B.V. mochten krijgen en welke direct dan wel indirect ontstaan uit, of samenhangen met de overeenkomst, ongeacht of het nadeel door eigen toedoen van CentiChem B.V. of door anderen is ontstaan.


Artikel 11 - ondeelbaarheid
Voor de cliënt uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar. Indien meerdere contractanten als wederpartij van CentiChem B.V. bij de overeenkomst zijn betrokken, is elk van hen  hoofdelijk jegens CentiChem B.V. aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen en kan CentiChem B.V. elk van hen voor het geheel aanspreken.


Artikel 12 - aansprakelijkheid CentiChem B.V.
Lid 1
CentiChem B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door enig handelen of nalaten dat niet door haar of in haar opdracht heeft plaatsgevonden.

Lid 2
CentiChem B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit gebreken van (of anderszins niet voldoen van) de door haar bij de te verlenen diensten gebruikte goederen. Het voorgaande geldt niet indien en voorzover zijdens CentiChem B.V. sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Lid 3
Voorzover CentiChem B.V.  al aansprakelijk mocht zijn, reikt haar aansprakelijkheid nimmer verder dan het (alsnog) presteren conform de overeenkomst of ter keuze van CentiChem B.V. restitutie van maximaal het voor haar prestatie overeengekomen bedrag.


Artikel 13 - overdraagbaarheid rechten en plichten
Rechten en/of plichten van de cliënt voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van CentiChem B.V. worden overgedragen. Zulks geldt onverkort voor cessie van (een) vordering(en) van de cliënt op CentiChem B.V..


Artikel 14 - adres
De cliënt staat ervoor in dat CentiChem B.V. over haar correcte adresgegevens beschikt. Iedere wijziging in deze gegevens is de cliënt verplicht terstond aan CentiChem B.V. door te geven.


Artikel 15 - geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst, of uit nadere overeenkomst ter uitvoering hiervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Artikel 16 - toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 17 - diversen
Lid 1
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt komt het reeds door de cliënt gepresteerde toe aan CentiChem B.V. en komen de reeds door CentiChem B.V. gemaakte en door de tussentijdse beëindiging noodzakelijkerwijze nog te maken kosten geheel ten laste van de cliënt.

Lid 2
Ontbinding van de overeenkomst door één der partijen kan slechts door middel van een aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) of een deurwaardersexploit geschieden.

Lid 3
CentiChem B.V. kan aan de door haar (eventueel) te geven toestemmingen voorwaarden verbinden, van welke aard dan ook.

Lid 4
De cliënt verleent CentiChem B.V. alle medewerking die nodig is of verlangd wordt om CentiChem B.V. genoegzame gelegenheid te geven behoorlijk aan haar verplichtingen te voldoen.